Dá sa tak žiť?

Preklad: Andrej Bača
Luigi GiussaniOto Németh, Bratislava 2013
Pages: 342


Dostáva sa vám do rúk trochu svojský druh knihy napísanej akoby na spôsob románu. Tak sa o nej spontánne vyjadrili tí, ktorí mali možnost’ prečítat’ si jej rukopis. L’udský život chápaný ako povolanie sa v nej neodhal’uje pomocou dedukcie, ale prostredníctvom skúsenosti prežívanej v súlade s požiadavkami rozumu a inšpirovanej Tajomstvom.
Kniha zachytáva cyklus rozhovorov dona Giussaniho s asi sto mladými l’ud’mi v priebehu jedného roka. Títo mladí l’udia sa rozhodli prežit’ svoj život s Kristom formou úplného odovzdania sa Tajomstvu a jeho pôsobeniu v dejinách, ktorú Cirkev nazýva “životom v panenstve”.
Týždeň čo týždeň preberali s autorom základné pravdy krest’anskej viery a ich opodstatnenost’ z hl’adiska l’udského rozumu. Dialo sa tak prostredníctvom podnetov, ktoré pramenili zo skúseností dona Giussaniho a vyústili do zanietených otázok a odpovedí, ktoré pomáhali mladým l’ud’om lepšie pochopit’ vlastnú životnú cestu a podnecovali v nich ciel’avedomost’.